2510462151    2510462352   work@emt.ihu.gr

Φορείς Πρακτικής Άσκησης

Φορείς Απασχόλησης

Πριν την έναρξη

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φορέα Πρακτικής Άσκησης (pdf)

Εκδήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας (pdf)

Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και έχει ως ειδικό στόχο την αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης προβλέπονται τα ακόλουθα:

 1. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε εξάμηνους κύκλους, με διαφορετικό φοιτητή, οι οποίοι  αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου (ή 1η Νοεμβρίου) και την 1η Απριλίου κάθε έτους.
 2. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εκδίδει τις Ειδικές Συμβάσεις της ΠΑ σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Αρχικά υπογράφονται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο της Πράξης και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο/η φοιτητής/τρια και στη συνέχεια αποστέλλονται, πριν από την έναρξη του εξαμήνου της Πρακτικής, στον Φορέα Πρακτικής Άσκησης για να υπογραφούν από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό του και τον/τη φοιτητή/ρια. Αφού ολοκληρωθούν οι υπογραφές, ο Φορέας Πρακτικής Άσκησης κρατά τα δύο (2) αντίγραφα της Σύμβασης (ένα για τον/τη φοιτητή/τρια και ένα για τον Φορέα) και τα άλλα δύο (2) αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή δια χειρός φοιτητή/τριας στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας. Οι Συμβάσεις έχουν ισχύ και λογίζονται ως δημόσια έγγραφα από την στιγμή που υπογραφούν και σφραγιστούν όλα τα απαραίτητα πεδία.
 3. Σημειώνεται ότι η ασφάλιση των ασκούμενων φοιτητών/τριών 1% κατά επαγγελματικού κινδύνου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, καλύπτεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ και καταβάλλεται στον ασφαλιστικό φορέα εξ ολοκλήρου από τον ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος μόνο για τις περιπτώσεις θέσεων Πρακτικής Άσκησης του ιδιωτικού τομέα και τις μη θεσμοθετημένες θέσεις του δημοσίου τομέα.
 4. Η μηνιαία αποζημίωση του/της ασκούμενου/ης ανέρχεται:
  • Σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε ποσοστό 80% επί του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Από την αναλογούσα μηνιαία αποζημίωση, ποσόν 269,89 € καλύπτεται από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΠΑνΕκ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του/της φοιτητή/ριας και το υπόλοιπο καταβάλλεται από την επιχείρηση.
  • Σε θεσμοθετημένες θέσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στο ποσό των 269,89 € που καλύπτεται από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του/της φοιτητή/ριας. Επιπλέον, οι φοιτητές/ριες αμείβονται από τον Φορέα με το ποσό των 176,08 € μηνιαίως.
  • Σε μη θεσμοθετημένες θέσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στο ποσό των 269,89 € που καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του/της φοιτητή/ριας.
  • Υποχρέωση του φορέα απασχόλησης προς στον/την φοιτητή/τρια είναι και η μηνιαία αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους της Ειδικής Σύμβασης που θα υπογραφεί (δεν αφορά τις μη θεσμοθετημένες θέσεις δημοσίου τομέα που επιδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΣΠΑ). Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μηνιαίως στον φοιτητή και θα προσκομιστεί σχετική βεβαίωση καταβολής της αποζημίωσης κατά τη λήξη.
  • Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικό τομέα, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 300,80 € [ΥΑ 4241/127 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 173Β/30-1-2019)]. Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΑΕΙ/TEI κ.λπ.) ο φοιτητής αποζημιώνεται μηνιαίως με το ποσό των 176,08 € (απόφαση 2025805/2917/0022, ΦΕΚ 307 τ.Β'/1993).
 5. Ο Φορέας Πρακτικής Άσκησης ορίζει έναν Επόπτη, ο οποίος συνεργάζεται με τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/ρια και με τον Επόπτη Καθηγητή του Ιδρύματος για την καλύτερη εκπαίδευση του/της ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου της Π.Α.

Εάν επιθυμείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για Πρακτική Άσκηση στην επιχείρησή σας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα αυτό, ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/ριων οποιουδήποτε Τμήματος του Ιδρύματος (Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Νοσηλευτικής, Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών) σας παρακαλούμε όπως:

 • Εγγραφείτε απαραιτήτως στο πανελλαδικό Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» στη διεύθυνση atlas.grnet.gr και δημοσιεύσετε τις θέσεις Πρακτικής που θέλετε να προσφέρετε πριν την έναρξη του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης. Για την εγγραφή σας και τη δημοσίευση θέσεων στο «ΑΤΛΑΣ» από την αρχική σελίδα επιλέγετε Εγγραφή/Είσοδος | Φορέας Υποδοχής και επιλέγετε τον τόπο προέλευσης (π.χ. Ελλάδα). Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία που ζητούνται για την επιχείρησή σας εκτυπώνετε τη Βεβαίωση Συμμετοχής Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης, την οποία και στέλνετε στο fax που αναγράφεται στη βεβαίωση, μαζί με φωτοτυπία της ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης. Στη συνέχεια, λαμβάνετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε κατά την συμπλήρωση των στοιχείων της επιχείρησής σας και πατώντας στον υπερσύνδεσμο που περιέχει ενεργοποιείτε την εγγραφή σας.
 • Εφόσον τελειώσει η διαδικασία εγγραφής, ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών που θέλετε να απασχολήσετε πρέπει να κάνετε και ισάριθμες δημοσιεύσεις θέσεων Πρακτικής και να μας γνωστοποιήσετε τους σχετικούς κωδικούς θέσεων.
 • Συμπληρώστε, υπογράψτε, σφραγίστε και αποστείλετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας το έντυπο «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φορέα Απασχόλησης» (pdf).
 • Εφόσον βρεθεί κατάλληλος φοιτητής/ρια και επέλθει συμφωνία, συμπληρώστε, υπογράψτε, σφραγίστε και αποστείλετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας το έντυπο «Εκδήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας» (pdf).

Η κατάθεση των παραπάνω συμπληρωμένων εντύπων γίνεται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είτε αυτοπροσώπως, είτε αποστέλλοντάς τα με fax ή σκαναρισμένα με e-mail.

Κατά τη διάρκεια

Ο επόπτης του Φορέα που έχει οριστεί για τον φοιτητή/ρια, στο τέλος κάθε μήνα του εξαμήνου αποστέλλει e-mail στον επόπτη καθηγητή του Τμήματος προέλευσης του/της φοιτητή/ριας με το οποίο για τον εν λόγω μήνα:

 • Επιβεβαιώνει την καλή διεξαγωγή της Πρακτικής του/της φοιτητή/ριας ή/και
 • Παραθέτει τυχόν πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά τη διεξαγωγή της Πρακτικής.

Με τη λήξη

Με το πέρας του εξαμήνου της Πρακτικής Άσκησης ο συνεργαζόμενος Φορέας Πρακτικής Άσκησης - Επιχείρηση πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμπληρώσει:

 • Τη Συνοπτική Έκθεση Επίδοσης του ασκούμενου φοιτητή/ριας (τελευταία σελίδα Βιβλιαρίου Πρακτικής Άσκησης).
 • Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης από τον Συνεργαζόμενο Φορέα Πρακτικής Άσκησης (Έντυπο 5 Βιβλιαρίου Πρακτικής Άσκησης).
 • Δύο (2) πρωτότυπες Βεβαιώσεις Υλοποίησης - Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης (docx).
 • Σε περίπτωση θεσμοθετημένης θέσης δημόσιου τομέα θα πρέπει να παραδώσει στο/η φοιτητή/τρια τη βεβαίωση ενσήμων.

Αναζήτηση

Τελευταίες ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που άρχισαν την Πρακτική τους Άσκηση στη 01/11/2019 ότι επιλύθηκε το...
Παρακάτω αναφέρονται οι επόπτες καθηγητές των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ για τους φοιτητές που...
Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι άρχισαν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στη 01/11/2019 να...
Ανακοινώνεται ότι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας θα...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) θα βρείτε αναλυτικά τα ονόματα των φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής Διδυμοτείχουπου...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) θα βρείτε αναλυτικά τα ονόματα των φοιτητών του Τμήματος Χημείας (πρώην Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) θα βρείτε αναλυτικά τα ονόματα των φοιτητών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) θα βρείτε αναλυτικά τα ονόματα των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής)που...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) θα βρείτε αναλυτικά τα ονόματα των φοιτητών του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (πρώην Οινολογίας...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) θα βρείτε αναλυτικά τα ονόματα των φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής Διδυμοτείχουπου...

Ακολουθήστε μας

Πληροφοριακό Σύστημα Άτλας