2510462151, 2510462610    2510462352   work@emt.ihu.gr

Φορείς Πρακτικής Άσκησης

Φορείς Απασχόλησης

Πριν την έναρξη

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φορέα Πρακτικής Άσκησης (pdf)

Εκδήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας (pdf)

Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και έχει ως ειδικό στόχο την αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης προβλέπονται τα ακόλουθα:

 1. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε εξάμηνους κύκλους, με διαφορετικό φοιτητή, οι οποίοι  αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου (ή 1η Νοεμβρίου) και την 1η Απριλίου κάθε έτους.
 2. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εκδίδει τις Ειδικές Συμβάσεις της ΠΑ σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Αρχικά υπογράφονται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο της Πράξης και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο φοιτητής και στη συνέχεια αποστέλλονται, πριν από την έναρξη του εξαμήνου της Πρακτικής, στον Φορέα Πρακτικής Άσκησης για να υπογραφούν από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό του και τον φοιτητή. Αφού ολοκληρωθούν οι υπογραφές, ο Φορέας Πρακτικής Άσκησης κρατά τα δύο (2) αντίγραφα της Σύμβασης (ένα για τον φοιτητή και ένα για τον Φορέα) και τα άλλα δύο (2) αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή δια χειρός φοιτητή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας. Οι Συμβάσεις έχουν ισχύ και λογίζονται ως δημόσια έγγραφα από την στιγμή που υπογραφούν και σφραγιστούν όλα τα απαραίτητα πεδία.
 3. Υποχρέωση του Φορέα Πρακτικής προς τον φοιτητή είναι και η μηνιαία αποζημίωση, σύμφωνα με τους όρους της Ειδικής Σύμβασης που θα υπογραφεί. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μηνιαίως στον φοιτητή και θα προσκομιστεί σχετική βεβαίωση καταβολής της αποζημίωσης κατά τη λήξη. Η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου ανέρχεται:
  • Σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε ποσοστό 80% επί του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Από την αναλογούσα μηνιαία αποζημίωση (συνολικά 637,00 € βάσει του ΦΕΚ 2030/21-04-2022), ποσό 280,00 € καλύπτεται από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΠΑνΕκ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή και το υπόλοιπο ποσό (357,00 €) καταβάλλεται από την επιχείρηση.
  • Σε θεσμοθετημένες θέσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στο ποσό των 280,00 €, που καλύπτεται από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΠΑνΕκ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή. Επιπλέον, οι φοιτητές αμείβονται από τον Φορέα με το ποσό των 176,08 € μηνιαίως.
 4. Σχετικά με την ασφάλιση, ο Φορέας Πρακτικής έχει την υποχρέωση καταβολής της ασφαλιστικής κάλυψης των ασκούμενων φοιτητών/τριών κατά επαγγελματικού κινδύνου, 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ (Π.Δ. 185/84, Ε5/1303/86 κοινή υπουργική απόφαση & 100/124/29.5.86 Εγκύκλιος του ΙΚΑ), η οποία αφορά σε ποσό 10,11 €/μήνα.
 5. Επίσης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 40331/Δ1.13521/19.09.2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3520/Β'/19.09.2019), από 01/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση Πρακτικής Άσκησης μεταξύ του φοιτητή, του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση ή η εγκριτική απόφαση Πρακτικής Άσκησης.
 6. Ο Φορέας Πρακτικής Άσκησης ορίζει έναν Επόπτη, ο οποίος συνεργάζεται με τον ασκούμενο φοιτητή και με τον Επόπτη Καθηγητή του Ιδρύματος για την καλύτερη εκπαίδευση του ασκούμενου φοιτητή σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου της Π.Α.

Εάν επιθυμείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για Πρακτική Άσκηση στην επιχείρησή σας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα αυτό, ενός ή περισσοτέρων φοιτητών οποιουδήποτε Τμήματος του Ιδρύματος σας παρακαλούμε όπως:

 • Εγγραφείτε απαραιτήτως στο πανελλαδικό Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» στη διεύθυνση atlas.grnet.gr και δημοσιεύσετε τις θέσεις Πρακτικής που θέλετε να προσφέρετε πριν την έναρξη του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης. Για την εγγραφή σας και τη δημοσίευση θέσεων στο «ΑΤΛΑΣ» από την αρχική σελίδα επιλέγετε Εγγραφή/Είσοδος | Φορέας Υποδοχής (από Ελλάδα). Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία που ζητούνται για την επιχείρησή σας εκτυπώνετε τη Βεβαίωση Συμμετοχής Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης, την οποία και στέλνετε στο fax που αναγράφεται στη βεβαίωση, μαζί με φωτοτυπία της ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης. Στη συνέχεια, λαμβάνετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε κατά την συμπλήρωση των στοιχείων της επιχείρησής σας και πατώντας στον υπερσύνδεσμο που περιέχει ενεργοποιείτε την εγγραφή σας.
 • Εφόσον τελειώσει η διαδικασία εγγραφής, ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών που θέλετε να απασχολήσετε πρέπει να κάνετε και ισάριθμες δημοσιεύσεις θέσεων Πρακτικής και να μας γνωστοποιήσετε τους σχετικούς κωδικούς θέσεων.
 • Συμπληρώστε, υπογράψτε, σφραγίστε και αποστείλετε με e-mail ή fax στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας το έντυπο «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φορέα Απασχόλησης» (pdf).
 • Εφόσον βρεθεί κατάλληλος φοιτητής και επέλθει συμφωνία, συμπληρώστε, υπογράψτε, σφραγίστε και αποστείλετε με e-mail στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας το έντυπο «Εκδήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας» (pdf).

Κατά τη διάρκεια

Ο επόπτης του Φορέα που έχει οριστεί για τον φοιτητή, στο τέλος κάθε μήνα του εξαμήνου αποστέλλει e-mail στον επόπτη καθηγητή του Τμήματος προέλευσης του φοιτητή με το οποίο για τον εν λόγω μήνα:

 • Επιβεβαιώνει την καλή διεξαγωγή της Πρακτικής του φοιτητή ή/και
 • Παραθέτει τυχόν πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά τη διεξαγωγή της Πρακτικής.

Με τη λήξη

Με το πέρας του εξαμήνου της Πρακτικής Άσκησης ο συνεργαζόμενος Φορέας Πρακτικής Άσκησης - Επιχείρηση πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμπληρώσει:

 • Τη Συνοπτική Έκθεση Επίδοσης του ασκούμενου φοιτητή (τελευταία σελίδα Βιβλιαρίου Πρακτικής Άσκησης).
 • Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης από τον Συνεργαζόμενο Φορέα Πρακτικής Άσκησης (Έντυπο 5 Βιβλιαρίου Πρακτικής Άσκησης).
 • Δύο (2) πρωτότυπες Βεβαιώσεις Υλοποίησης - Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από τον Φορέα Απασχόλησης. Το πρότυπο αρχείο της βεβαίωσης υπάρχει διαθέσιμο στην ανακοίνωση κλεισίματος του τρέχοντος εξαμήνου.
 • Nα παραδώσει στον φοιτητή τη συγκεντρωτική κατάσταση ενσήμων.
 • Nα παραδώσει στον φοιτητή αποδεικτικά ολοσχερούς εξόφλησης της αποζημίωσής του.

Αναζήτηση

Διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής - Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης

Τελευταίες ανακοινώσεις

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) ΕΣΠΑ της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας του ΔΙΠΑΕ ενημερώνει...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024 (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ) Το...
Το Γραφείο πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας ενημερώνει του φοιτητές/τριες του νέου προγράμματος σπουδών...
Το Γραφείο πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ ενημερώνει του φοιτητές/τριες   (του πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ) της...
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας του Δι.Πα.Ε., ενημερώνει τους...
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ενημερώνει τους...
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΑΕ Επωνυμία Επιχείρησης-Φορέα Αντικείμενο Δραστηριότητας Τμήμα Φοίτησης Προγ....
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ενημερώνει τους φοιτητές...
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της...

Ακολουθήστε μας

Πληροφοριακό Σύστημα Άτλας