2510462151, 2510462610    2510462352   work@emt.ihu.gr

Πρόσκληση Φοιτητών και Φορέων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Φοιτητές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με πιθανή ημερομηνία έναρξης την 1η Νοεμβρίου 2020, ότι έχει αρχίσει η διαδικασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων που θα διαρκέσει από 04/09/2020 έως και 30/09/2020.

Αιτήσεις μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν αίτηση ακόμα και αν δεν πληρούν τα κριτήρια των απαιτούμενων μαθημάτων, με την προϋπόθεση ότι πριν την έναρξη της Πρακτικής θα προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων ξεπεράσει τις εγκεκριμένες θέσεις ανά Πρόγραμμα Σπουδών, για την επιλογή θα υπάρξουν κριτήρια αξιολόγησης. Επίσης, σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις ανά Πρόγραμμα Σπουδών, εντός της προθεσμίας, οι εναπομένουσες κενές θέσεις θα καλυφθούν από τα άλλα Προγράμματα Σπουδών αναλογικά.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή να παραδοθούν σε φάκελο μέσω συστημένου ταχυδρομείου ή από τον φοιτητή ή εκπρόσωπό του στη διεύθυνση του Γραφείου Πρακτικής έως και την Παρασκευή 02/10/2020. Σε περίπτωση παράδοσης των εγγράφων από τον φοιτητή ή εκπρόσωπό του, θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας (αποστάσεις, μάσκες κ.λπ.) για την πρόληψη της μετάδοσης της νόσου Covid-19.

Η αποστολή/παράδοση των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται εφόσον ο φάκελος είναι ολοκληρωμένος, σε διαφορετική περίπτωση ο φοιτητής αφού κάνει την ηλεκτρονική του αίτηση, συγκεντρώνει όλα τα δικαιολογητικά και κατόπιν προχωρά στην αποστολή/παράδοσή τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Μετάβαση στην αίτηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση (pdf).


Διαθέσιμες θέσεις ανά Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

Πρόγραμμα Σπουδών Θέσεις
Αρχιτεκτονικής Τοπίου 0
Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. 12
Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών 8
Νοσηλευτικής 20
Διοίκησης Επιχειρήσεων 15
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 20
Μηχανικών Τεχν. Πετρ. & Φ.Α. & Μηχανολόγων Μηχ. 25
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 10
Μηχανικών Πληροφορικής

10


Φορείς Πρακτικής Άσκησης

Οι Φορείς Πρακτικής Άσκησης που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές για το εξάμηνο με έναρξη στις ως άνω ημερομηνίες, θα πρέπει να δημοσιεύσουν ηλεκτρονικά τη θέση Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ (atlas.grnet.gr) και να την κοινοποιήσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έως 02/10/2020, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας ηλεκτρονικά το έντυπο «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φορέα Πρακτικής Άσκησης» (work.emt.ihu.gr/index.php/hosts) αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης «ΑΤΛΑΣ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση (pdf).

 

 

Κλείσιμο Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές που άρχισαν στη 01/11/2019

Καλούνται οι φοιτητές που άρχισαν την πρακτική τους στη 01/11/2019, διέκοψαν λόγω κορωνοϊού και συνέχισαν από 01/06/2020, μετά το τέλος της πρακτικής τους στις 15/07/2020 (ή 19/07/2020 για το Τμήμα Νοσηλευτικής) να παραδώσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν στο γραφείο Πρακτικής από τη Δευτέρα 20/07/2020 έως και την Παρασκευή 31/07/2020 τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Δύο (2) πρωτότυπες Βεβαιώσεις Υλοποίησης - Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από τον Φορέα Απασχόλησης. Κατεβάστε το υπόδειγμα της βεβαίωσης (docx).
  2. Το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης, συμπληρωμένο για όλη τη διάρκεια της εργασίας του φοιτητή και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο όπου χρειάζεται από τον ίδιο τον φοιτητή, τον επόπτη του Φορέα Απασχόλησης, τον επόπτη Καθηγητή του Τμήματος καθώς επίσης και φωτοτυπίες:
  3. Συμπληρωμένα τα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης από:
  4. Υπογεγραμμένο Απογραφικό Δελτίο Εξόδου (ερωτηματολόγιο λήξης) μετά την λήξη του εξαμήνου Πρακτικής. Δείτε εδώ το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου.
  5. Συγκεντρωτική κατάσταση ενσήμων από τον Φορέα (εφόσον η θέση ήταν θεσμοθετημένη δημοσίου τομέα, δηλαδή εφόσον ο φοιτητής έκανε πρακτική σε φορέα του Δημοσίου και πληρωνόταν και από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ και από τον φορέα).
  6. Αποδεικτικά ολοσχερούς εξόφλησης της αποζημίωσής του φοιτητή από τον φορέα. Αυτό μπορεί να είναι είτε απόδειξη μισθοδοσίας από τον φορέα, είτε εκτύπωση κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού του φοιτητή όπου θα φαίνονται οι πληρωμές από τον φορέα για τους 6 μήνες της Πρακτικής Άσκησης. Η παράγραφος 6 δεν ισχύει για φοιτητές που έκαναν την πρακτική τους σε μη θεσμοθετημένη θέση δημοσίου τομέα.

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι πλήρη και να προσκομιστούν αυτοπροσώπως από τον φοιτητή στο Γραφείο Πρακτικής ή εναλλακτικά να σταλούν μέσω Courier. Σε περίπτωση παράδοσης των εγγράφων από τον φοιτητή ή εκπρόσωπό του, θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας (αποστάσεις, μάσκες κ.λπ.) για την πρόληψη της μετάδοσης της νόσου Covid-19.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) εγγράφων, δεμάτων στο εσωτερικό της χώρας και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης», συνολικής ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και  κριτήριο επιλογής/ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αναλυτικά η πρόσκληση (pdf).

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μικροεξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας μικροεξοπλισμού, με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης», συνολικής ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ποσού επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο επιλογής/ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας είναι απαραίτητη στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5032896 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΠΑνΕΚ/ΕΣΠΑ του Ιδρύματος (κτίριο Κεντρικής Διοίκησης) ή να αποσταλούν με e-mail ή fax μέχρι τις 30/06/2020, ημέρα Τρίτη.

Αναλυτικά η Πρόσκληση (pdf).

Περισσότερα Άρθρα...

Αναζήτηση

Αίτηση Π.Α. χειμερινού εξαμήνου 2020-21

Τελευταίες ανακοινώσεις

Φοιτητές Ενημερώνουμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του...
Καλούνται οι φοιτητές που άρχισαν την πρακτική τους στη 01/11/2019, διέκοψαν λόγω κορωνοϊού και...
Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών...
Παρακάτω αναφέρονται οι επόπτες καθηγητές των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ για τους φοιτητές που θα...
Ανακοινώνονται τα εξής: Οι φοιτητές που είχαν αρχίσει πρακτική στη 01/11/2019 (χειμερινό εξάμηνο 2019-20), η...
Οι φοιτητές που είναι εγκεκριμένοι και πρόκειται να αρχίσουν Πρακτική μέσα στον Ιούνιο (αρχική...
Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) θα βρείτε αναλυτικά τα ονόματα των φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου που...

Ακολουθήστε μας

Πληροφοριακό Σύστημα Άτλας