2510462151, 2510462610    2510462352   work@emt.ihu.gr

Αίτηση Π.Α. χειμερινού εξαμήνου 2020-21

Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο 01/11/2020 - 30/04/2021.

Προσοχή: Συμπληρώστε σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία. Σε περίπτωση λάθους θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος και τα σχετικά πεδία θα φαίνονται με κόκκινη επισήμανση. Μετά την επιτυχή υποβολή θα λάβετε την Αίτηση στο e-mail που δηλώσατε ως συνημμένo αρχείo, το οποίο εκτυπώνετε, υπογράφετε και προσκομίζετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά σας.

ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι απαιτούμενα.


9 αριθμητικοί χαρακτήρες
/ /

Επεξήγηση: Πρέπει να δηλώνεται η διεύθυνση στην οποία κατοικεί ο συμμετέχων κατά την ημερομηνία που αρχίζει την Πρακτική του. Αν πρόκειται για άτομο που έχει περισσότερες από μία κατοικίες (π.χ. φοιτητές που προσωρινά διαμένουν στον τόπο των σπουδών τους), καταγράφεται η διεύθυνση που είναι επίσημα δηλωθείσα στη Γραμματεία του Τμήματος.

5 αριθμητικοί χαρακτήρες
10 αριθμητικοί χαρακτήρες
10 αριθμητικοί χαρακτήρες
Λάθος e-mail ή e-mail που έχει ήδη υποβάλλει αίτηση

Προσοχή: Συμπληρώστε το e-mail που παρακολουθείτε διαρκώς για να λαμβάνετε άμεσα σημαντικές ενημερώσεις για την εξέλιξη της Πρακτικής σας από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

GR και 25 αριθμητικοί χαρακτήρες

Υπόδεξη: Πρέπει να δηλωθεί IBAN λογαριασμού στον οποίο είστε πρώτο όνομα. Προτιμώμενη τράπεζα είναι η Τράπεζα Πειραιώς, εφόσον όμως δεν υπάρχει λογαριασμός Πειραιώς μπορείτε να δηλώσετε λογαριασμό άλλης Τράπεζας.

Εφόσον δε διαθέτετε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο να είστε πρώτο όνομα, πρέπει να ανοίξετε νέο στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε ήδη και να αποστείλετε κατόπιν φωτοτυπία του βιβλιαρίου με το IBAN στο Γραφείο Πρακτικής.

11 αριθμητικοί χαρακτήρες
Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στο Γραφείο Πρακτικής:
 1. Την παρούσα Αίτηση εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη (θα αποσταλεί στο e-mail που δηλώσατε).
 2. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης από τη Γραμματεία του Τμήματος.
 3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.
 4. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου από το ΙΚΑ.
 5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού Πειραιώς ή εναλλακτικά άλλης Τράπεζας, όπου ο φοιτητής/τρια εμφανίζεται ως πρώτο όνομα στο λογαριασμό.
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους από την ΑΑΔΕ, στην περίπτωση που για την ένταξη στην Πρακτική Άσκηση γίνει μοριοδότηση των φοιτητών με εισοδηματικά κριτήρια. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση, προσκομίζει το εκκαθαριστικό του κηδεμόνα του (πατέρα, μητέρας κ.λπ.).
 7. Επιπλέον δικαιολογητικά που ορίζει το κάθε Τμήμα, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Διαδικασία επιλογής και κατανομής φοιτητών).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Προς: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι κατά την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής μου Άσκησης:
 1. Δεν απασχολούμαι με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου.
 2. Δεν εργάζομαι ως υπάλληλος του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας).
 3. Δε βρίσκομαι στη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας.
 4. Δεν έχω συμμετάσχει σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).
 5. Δε στοιχειοθετείται συγγένεια (Β' βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ' αγχιστείας) όπως και συζυγική σχέση με το νόμιμο εκπρόσωπο της Επιχείρησης/Φορέα στον οποίο θα απασχοληθώ. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β' βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στον φορέα - επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί ως επόπτης εκ μέρους του Συνεργαζόμενου Φορέα.
 6. Οφείλω να ενημερώνω τα στελέχη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για την καταβολή της μηνιαίας αποζημίωσης από τον φορέα απασχόλησης, όποτε ζητηθεί. Μετά το πέρας της εξάμηνης Π.Α., οφείλω να προσκομίσω αποδεικτικά παραστατικών πληρωμής από τον φορέα Πρακτικής Άσκησης, για όλους τους μήνες απασχόλησης.
 7. Συναινώ στην επεξεργασία, διόρθωση, αποθήκευση και την προβλεπόμενη από το νόμο δημοσιοποίηση των δεδομένων μου (προσωπικών και μη), τα οποία υποβάλλω με την αίτηση συμμετοχής μου προκειμένου να εκπονήσω την Πρακτική μου Άσκηση στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του TEI Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με κωδικό MIS 5032896 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 2014-2020».
 8. Γνωρίζω πως η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία να διατηρεί τα δεδομένα αυτά σε ασφαλή αρχείο (ηλεκτρονικό και φυσικό).

Αναζήτηση

Τελευταίες ανακοινώσεις

Φοιτητές Ενημερώνουμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του...
Καλούνται οι φοιτητές που άρχισαν την πρακτική τους στη 01/11/2019, διέκοψαν λόγω κορωνοϊού και...
Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών...
Παρακάτω αναφέρονται οι επόπτες καθηγητές των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ για τους φοιτητές που θα...
Ανακοινώνονται τα εξής: Οι φοιτητές που είχαν αρχίσει πρακτική στη 01/11/2019 (χειμερινό εξάμηνο 2019-20), η...
Οι φοιτητές που είναι εγκεκριμένοι και πρόκειται να αρχίσουν Πρακτική μέσα στον Ιούνιο (αρχική...
Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) θα βρείτε αναλυτικά τα ονόματα των φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου που...

Ακολουθήστε μας

Πληροφοριακό Σύστημα Άτλας